รวมโปรโมชั่นออกรอบพิเศษ วันปิยมหาราช 23 ตุลาคม 2557